Ngựa gỗ (Đoản)

       
DAxitk4V0AA91Ku

Ngựa gỗ

Thế loại: Đoản văn, toy, SM, H, ngược, no end…

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: hoàn

Edit: Tiêu Dao Tử

Ngựa gỗ (Đoản) – CHƯƠNG 0