Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

       
d0c30016de372ce62336b02ad8edeecf

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

Tác giả: Biên Tưởng

Biên tập: Ca Dao

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, điềm văn, sinh viên phúc hắc niên hạ công X tổng tài si hán thụ, ngôi thứ nhất thụ.

Độ dài: 49 chương + 2 phiên ngoại.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 1.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 2.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 3.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 4.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 5.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 6.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 7.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 8.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 9.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 10.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 11.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 12.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 13.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 14.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 15.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 16.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 17.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 18.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 19.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 20.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 21.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 22.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 23.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 24.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 25.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 26.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 27.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 28.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 29.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 30.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 31.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 32.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 33.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 34.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 35.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 36.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 37.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 38.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 39.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 40.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 41.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 42.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 43.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 44.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 45.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 46.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 47.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 48.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 49.

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 50: PHIÊN NGOẠI 1

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần – CHƯƠNG 51: PHIÊN NGOẠI 2