Bảo bảo thực hung dữ (Đoản)

       
e11873dd515b63896e6780058d5d11f9

BẢo BẢo thỰc hung DỮ

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, lưu manh công, nóng tính thụ, HE

Nhân vật: Văn Hiên, Hoàng Bảo Kì/

Bảo bảo thực hung dữ (Đoản) – CHƯƠNG 0