Trùng sinh chi thiên hạ

       
bd0f83aff91623a0cdb01ba084fbd442

Trùng sinh chi Thiên hạ

Tác giả: Bách Dạ

Biên tập và Chỉnh sửa: Tuyết Lạc Hạ (Jade)

Nguồn: LWXS

Thể loại: Xuyên không, Trùng sinh, Cung đình hầu tước, Thiên kiêu chi tử, Phụ tử văn, Niên thượng…

Tình trạng truyện: Hoàn – 176 chương

Tiến độ: Hoàn

Văn án

Thế thứ nhất hắn rõ ràng là trưởng tử lại bị phụ thân từ bỏ, chẳng những mất đi quyền thừa kế, còn bị đưa khỏi hoàng thất trở thành dân thường, đệ đệ song sinh lại trở thành Thái tử nhận được hàng vạn hàng nghìn sủng ái.

Thế thứ hai trở thành độc tôn trong gia tộc giàu có nhất, nhận được các loại quan tâm yêu thích từ trưởng bối, cho dù tại trung học thì nhớ được trí nhớ của kiếp trước, nhưng cuộc sống hạnh phúc phong phú cũng có thể làm cho hắn đối với việc nhớ lại này cười mà cho qua.

Ai ngờ được một hồi ngoài ý muốn trước khi tốt nghiệp, cư nhiên làm cho hắn trọng sinh đến thế thứ nhất vào ngày bị vứt bỏ kia, Dương Trừng không nói gì nghẹn ngào, thật chỉ muốn khóc lớn một hồi, có thể trả hàng không, thân?!

Một đời này hắn không tranh thiên hạ, chỉ cầu bình an, nhưng muốn hoàn thành nguyện vọng này vì cái lông gì lại khó như vậy chứ?!

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 1

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 2

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 3

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 4

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 5+6

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 7

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 8

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 9

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 10

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 11

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 12

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 13

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 14

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 15

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 16

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 17

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 18

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 19

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 20

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 21

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 22

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 23

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 24

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 25

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 26

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 27

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 28

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 29

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 30

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 31

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 32

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 33

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 34

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 35

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 36

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 37

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 38

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 39

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 40

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 41

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 42

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 43

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 44

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 45

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 46

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 47

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 48

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 49

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 50

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 51

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 52

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 53

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 54

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 55

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 56

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 57

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 58

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 59

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 60

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 61

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 62

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 63

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 64

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 65

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 66

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 67

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 68

Trùng sinh chi Thiên hạ – THÊN HẠ – 69

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 70

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 71

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 72

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 73

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 74

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 75

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 76

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 77

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 78

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 79

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 80

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 81

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 82

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 83

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 84

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 85

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 86

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 87

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 88

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 89

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 90

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 91

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 92

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 93

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 94

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 95

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 96

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 97

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 98+99+100

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 101+102+103

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 104+105+106+107+108

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 109+110+111+112+113

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 114+115+116+117+118

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 119+120+121+122+123

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 124+125+126+127+128+129+130

Trùng sinh chi Thiên hạ – BẢO VỆ: THIÊN HẠ – 132+132

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 133+134

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 135+136

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 137+138

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 139+140

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 141+142

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 143+144+145+146

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 147

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 148

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 149+150

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 151

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 152

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 153

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 154

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 155

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 156

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 157

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 158

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 159

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 160

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 161

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 162

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 163

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 164

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 165

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 166

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ 167+168

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 169+170

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 171

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 172+173+174

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 175

Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 176