Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao?

       
d475d283ddb14e0bef2569e137419bd8

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao!

< Nói Thích Ta Sẽ Tử Sao Không Hỗn Đản >

Tác giả: Ngoạ Tào Khoái Bát Hạ

Thể loại: Hiện đại, tạc mao thụ x mặt than công, hài.

Tình trạng bản gốc : Hoàn (18 chương + 1 PN)

Tình trạng edit : Hoàn

Edit : Mina~Chan

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 1

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 2

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 3

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 4

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 5

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 6

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 7

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 8

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 9

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 10

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 11

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 12

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 13

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 14

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 15

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 16

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 17

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 18

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 19

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 20 PN1

Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao – CHƯƠNG 21 PN2