Mộng đại lục hệ liệt chi tam – Vong tích

       
4ec41335d51f4bbec42928d98361c37e

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Born on a blue day (1-60), Thủy Tĩnh Các (61-end)

Thể loại: Đam mỹ, hài, ma pháp, kỵ sĩ, HE

Trong lòng em, ta là vật liệu vu thi tốt nhất. Trong lòng ta, em là đóa hoa hồng đẹp nhất. (Lời mẹ Bính =v=)

Văn án:

Vốn là, định bỏ chạy về phía đông.

Thế nhưng, phạm chút sai lầm nho nhỏ.

Vì vậy, thành đi ngược lại.

May mà, có ngụy trang.

——————————

(*) Vong tích – vết tích vong linh

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 1, HAI KẺ LỪA ĐẢO (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 2, HAI KẺ LỪA ĐẢO (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 3, HAI KẺ LỪA ĐẢO (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 4, HAI KẺ LỪA ĐẢO (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 5, HAI KẺ LỪA ĐẢO (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 6, HAI KẺ LỪA ĐẢO (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 7, HAI KẺ LỪA ĐẢO (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 8, HAI KẺ LỪA ĐẢO (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 9, HAI KẺ LỪA ĐẢO (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 10, HAI KẺ LỪA ĐẢO (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 11, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 12, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 13, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 14, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 15, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 16, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 17, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 18, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 19, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 20, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 21, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 22, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 23, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 24, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 25, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 26, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 27, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 28, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 29, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 30, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 31, BLUE CASTLE (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 32, BLUE CASTLE (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 33, BLUE CASTLE (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 34, BLUE CASTLE (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 35, BLUE CASTLE (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 36, BLUE CASTLE (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 37, BLUE CASTLE (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 38, BLUE CASTLE (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 39, BLUE CASTLE (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 40, BLUE CASTLE (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 41, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 42, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 43, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 44, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 45, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 46, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 47, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 48, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 49, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 50, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 51, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 52, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 53, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 54, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 55, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 56, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 57, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 58, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 59, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 60, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 61. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 62. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 63. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 64. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 65. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 66. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 67. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 68. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 69. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 70. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 71. SINH LY TỬ BIỆT (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 72. SINH LY TỬ BIỆT (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 73. SINH LY TỬ BIỆT (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 74. SINH LY TỬ BIỆT (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 75. SINH LY TỬ BIỆT (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 76. SINH LY TỬ BIỆT (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 77. SINH LY TỬ BIỆT (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 78. SINH LY TỬ BIỆT (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 79. SINH LY TỬ BIỆT (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 80. SINH LY TỬ BIỆT (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 81. TÌM KIẾM LINH HỒN (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 82. TÌM KIẾM LINH HỒN (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 83. TÌM KIẾM LINH HỒN (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 84. TÌM KIẾM LINH HỒN (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 85. TÌM KIẾM LINH HỒN (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 86. TÌM KIẾM LINH HỒN (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 87. TÌM KIẾM LINH HỒN (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 88. TÌM KIẾM LINH HỒN (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 89. TÌM KIẾM LINH HỒN (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 90. TÌM KIẾM LINH HỒN (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 91. VONG LINH QUY TỤ (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 92. VONG LINH QUY TỤ (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 93. VONG LINH QUY TỤ (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 94. VONG LINH QUY TỤ (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 95. VONG LINH QUY TỤ (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 96. VONG LINH QUY TỤ (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 97. VONG LINH QUY TỤ (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 98. VONG LINH QUY TỤ (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 99. VONG LINH QUY TỤ (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 100. VONG LINH QUY TỤ (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 101. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 102. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 103. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 104. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 105. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 106. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 107. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 108. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 109. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 110. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 111. BÓNG MA CỦA THẦN (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 112. BÓNG MA CỦA THẦN (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 113. BÓNG MA CỦA THẦN (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 114. BÓNG MA CỦA THẦN (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 115. BÓNG MA CỦA THẦN (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 116. BÓNG MA CỦA THẦN (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 117. BÓNG MA CỦA THẦN (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 118. BÓNG MA CỦA THẦN (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 119. BÓNG MA CỦA THẦN (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 120. BÓNG MA CỦA THẦN (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi tam Vong tích – CHƯƠNG 121 PN1