Mộng đại lục hệ liệt chi nhị – Đế hỏa

       
d11c5b3840afc520c237a76f1cf43f5b

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: đam mỹ, hài, ma pháp, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, ngoan ngoãn đáng yêu ngây thơ nghe lời thụ x phúc hắc thâm hiểm ôn nhu bá đạo công

Tình trạng: hoàn _ 130 chương (T~T)

Biên tập: Phong 999 và Thủy Tĩnh Các

Văn án:

Soso bắt đầu bỏ trốn.

Người cậu nhóc muốn tìm là Dilin.

Mà bởi vì đủ mọi sai lầm xảy ra trong thực tế, cậu lệch ra khỏi lộ tuyến đã định trước, gặp một con người khác –

– có lẽ, đây gọi là vận mệnh

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 1. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( MỘT )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 2. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 3. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( BA )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 4. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 5. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( NĂM )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 6. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( SÁU )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 7. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 8. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 9. CON ĐƯỜNG LƯU VONG (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 10. CON ĐƯỜNG LƯU VONG ( MƯỜI )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 11. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC ( MỘT )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 12. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 13. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 14. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC ( BỐN )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 15. ĐẾ QUỐC VƯƠNG ĐÔ ( NĂM )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 16. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC ( SÁU )

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 17. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 18. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 19. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC [ CHÍN ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 20. VƯƠNG ĐÔ ĐẾ QUỐC [ MƯỜI ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 21. HAI VIỆN GIAO TRANH [ MỘT ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 22. HAI VIỆN GIAO TRANH [ HAI ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 23. HAI VIỆN GIAO TRANH [ BA ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 24. HAI VIỆN GIAO TRANH [ BỐN ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 25. HAI VIỆN GIAO TRANH [ NĂM ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 26. HAI VIỆN GIAO TRANH [ SÁU ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 27. HAI VIỆN GIAO TRANH (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 28. HAI VIỆN GIAO TRANH [ TÁM ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 29. HAI VIỆN GIAO TRANH [ CHÍN ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 30. HAI VIỆN GIAO TRANH [ MƯỜI ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 31. THỦY HỎA BẤT DUNG [ MỘT ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 32. THỦY HỎA BẤT DUNG [ HAI ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 33. THỦY HỎA BẤT DUNG [ BA ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 34. THỦY HỎA BẤT DUNG [ BỐN ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 35. THỦY HỎA BẤT DUNG (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 36, THỦY HỎA BẤT DUNG (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 37. THỦY HỎA BẤT DUNG (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 38. THỦY HỎA BẤT DUNG (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 39. THỦY HỎA BẤT DUNG (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 40. THỦY HỎA BẤT DUNG (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 41. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 42. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 43. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 44. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 45. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 46. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 47. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 48. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 49. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 50. GIÁ TRỊ LỢI DỤNG (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 51. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 52. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 53. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 54. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 55. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 56. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 57. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 58. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 59. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 60. THỰC HIỆN HIỆP NGHỊ (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 61. LỬA GIẬN TINH LINH (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 62. LỬA GIẬN TINH LINH (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 63. LỬA GIẬN TINH LINH (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 64. LỬA GIẬN TINH LINH (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 65. LỬA GIẬN TINH LINH (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 66. LỬA GIẬN TINH LINH (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 67. LỬA GIẬN TINH LINH (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 68. LỬA GIẬN TINH LINH (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 69. LỬA GIẬN TINH LINH (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 70. LỬA GIẬN TINH LINH (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 71. HOÀNG THÁI TỬ PHI (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 72. HOÀNG THÁI TỬ PHI (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 73. HOÀNG THÁI TỬ PHI (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 74. HOÀNG THÁI TỬ PHI (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 75. HOÀNG THÁI TỬ PHI (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 76. HOÀNG THÁI TỬ PHI (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 77. HOÀNG THÁI TỬ PHI (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 78. HOÀNG THÁI TỬ PHI (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 79. HOÀNG THÁI TỬ PHI (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 80. HOÀNG THÁI TỬ PHI (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 81. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 82. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 83. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 84. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 85. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 86. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 87. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 88. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 89. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 90. BÃO TÁP ĐẾ ĐÔ (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 91. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 92. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 93. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 94. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 95. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ NĂM ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 96-97. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ SÁU ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 98. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ TÁM ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 99. HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ CHÍN ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 100, HỘI NGHỊ TRANH PHIẾU [ MƯỜI ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 101. BÁCH HỢP HOA HỒNG (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 102. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ HAI ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 103. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ BA ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 104. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ BỐN ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 105. BÁCH HỢP HOA HỒNG [NĂM]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 106. BÁCH HỢP HOA HỒNG [SÁU]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 107. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ BẢY ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 108. BÁCH HỢP HOA HỒNG [TÁM]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 109. BÁCH HỢP HOA HỒNG (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 110. BÁCH HỢP HOA HỒNG [ MƯỜI ]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 111. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 112. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 113. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 114. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 115. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 116. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 117. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (BẢY)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 118. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (TÁM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 119. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 120. TRANH ĐOẠT ĐẾ VỊ (MƯỜI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 121. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (MỘT)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 122. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (HAI)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 123. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (BA)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 124. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (BỐN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 125. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (NĂM)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 126. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (SÁU)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 127. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI [BẢY]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 128. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI [TÁM]

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 129. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI (CHÍN)

Mộng đại lục hệ liệt chi nhị Đế hỏa – CHƯƠNG 130. ĐẾ QUỐC PHỤC HỒI [MƯỜI]