Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân

       
2f6d6202df443f9b8a28cd6226a594ed

Tác giả: Nhất phiến phù vân

Edit: Omewluoi

Beta: Yami Ryu

Nội dung cốt lõi: Thiên tác chi hòa, tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, võ hiệp

Văn án :

Sau khi tỉnh dậy, Dương Liên thành Dương Liên Đình. Thế nhưng rốt cuộc là chuyển kiếp hay là quay về quá khứ?

Đây là một câu chuyện phản xuyên, Dương Liên từ thời hiện đại luân hồi mấy đời trở thành Dương Liên Đình ở cổ đại. Lần thứ hai nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, Dương Liên đã luân hồi mấy đời còn có thể giống như Dương Liên Đình ban đầu sao?

Cuộc sống hạnh phúc của giáo chủ liệu có còn xa sao?

Dương Liên Đình hắn liệu có còn tra nữa hay không??

Đáp án là —— các ngươi tự hiểu.

 

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG 1

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 2

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 3

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 4

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 5

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 6

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 7

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 8

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 9

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 10

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 11

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 12

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 13

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 14

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 15

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 16

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 17

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 18

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 19

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 20

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 21

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 22

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 23

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 24

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 25

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 26

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 27

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 28

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 29

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 30

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 31

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 32

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 33

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 34

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 35

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 36

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 37

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 38

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 39

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 40

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 41

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 42

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 43

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 44

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 45

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 46

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 47

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 48

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 49

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 50

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 51

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 52

[ĐPBB] chi Tái thế tình nhân – [ĐPBB] CHI TÁI THẾ TÌNH NHÂN – CHƯƠNG: 53