Xuất sao (Rút kiếm)

       
7d17b1fa418a1c405c3ad9ce7b6d9964

[Rút kiếm]

Tác giả: TÔ DU BÍNH

Dịch: Phong Bụi

Thể loại: Cung đình hầu tước, ân oán giang hồ, kiều trang cải phẫn, thiên chi kiêu tử.

Văn án:

Ai cũng đều có nhược điểm.

Hoắc Quyết không những có, hơn nữa còn rất rõ ràng.

Điều Tịch Đình Vân muốn làm chính là lợi dụng nhược điểm đó.

Nội dung: Cung đình hầu tước, ân oán giang hồ, kiều trang cải phẫn, thiên chi kiêu tử.

Vai chính: Tịch Đình Vân, Hoắc Quyết | Vai phụ: Phương Hoành Tà, Hạ Cô Phong, Dương Vũ Hi

MỤC LỤC

Xuất sao – TIẾT TỬ

Xuất sao – CHƯƠNG 1

Xuất sao – CHƯƠNG 2

Xuất sao – CHƯƠNG 3

Xuất sao – CHƯƠNG 4

Xuất sao – CHƯƠNG 5

Xuất sao – CHƯƠNG 6

Xuất sao – CHƯƠNG 7

Xuất sao – CHƯƠNG 8

Xuất sao – CHƯƠNG 9

Xuất sao – CHƯƠNG 10

Xuất sao – CHƯƠNG 11

Xuất sao – CHƯƠNG 12

Xuất sao – CHƯƠNG 13

Xuất sao – CHƯƠNG 14

Xuất sao – CHƯƠNG 15

Xuất sao – CHƯƠNG 16

Xuất sao – CHƯƠNG 17

Xuất sao – CHƯƠNG 18

Xuất sao – CHƯƠNG 19

Xuất sao – CHƯƠNG 20

Xuất sao – CHƯƠNG 21

Xuất sao – CHƯƠNG 22

Xuất sao – CHƯƠNG 23

Xuất sao – CHƯƠNG 24

Xuất sao – CHƯƠNG 25

Xuất sao – CHƯƠNG 26

Xuất sao – CHƯƠNG 27

Xuất sao – CHƯƠNG 28

Xuất sao – CHƯƠNG 29

Xuất sao – CHƯƠNG 30

Xuất sao – CHƯƠNG 31

Xuất sao – CHƯƠNG 32

Xuất sao – CHƯƠNG 33

Xuất sao – CHƯƠNG 34

Xuất sao – CHƯƠNG 35

Xuất sao – CHƯƠNG 36

Xuất sao – CHƯƠNG 37

Xuất sao – CHƯƠNG 38

Xuất sao – CHƯƠNG 39

Xuất sao – CHƯƠNG 40

Xuất sao – CHƯƠNG 41

Xuất sao – CHƯƠNG 42

Xuất sao – CHƯƠNG 43

Xuất sao – CHƯƠNG 44

Xuất sao – CHƯƠNG 45

Xuất sao – CHƯƠNG 46

Xuất sao – CHƯƠNG 47

Xuất sao – CHƯƠNG 48

Xuất sao – CHƯƠNG 49

Xuất sao – CHƯƠNG 50

Xuất sao – CHƯƠNG 51

Xuất sao – CHƯƠNG 52

Xuất sao – CHƯƠNG 53

Xuất sao – CHƯƠNG 54

Xuất sao – CHƯƠNG 55

Xuất sao – CHƯƠNG 56

Xuất sao – CHƯƠNG 57

Xuất sao – CHƯƠNG 58

Xuất sao – CHƯƠNG 59

Xuất sao – CHƯƠNG 60

Xuất sao – CHƯƠNG 61

Xuất sao – CHƯƠNG 62

Xuất sao – CHƯƠNG 63

Xuất sao – CHƯƠNG 64

Xuất sao – CHƯƠNG 65

Xuất sao – CHƯƠNG 66

Xuất sao – CHƯƠNG 67

Xuất sao – CHƯƠNG 68

Xuất sao – CHƯƠNG 69

Xuất sao – CHƯƠNG 70

Xuất sao – CHƯƠNG 71 PN1

Xuất sao – CHƯƠNG 72 PN2

HOÀN