Xà phược

       
ff35c5aec05b5ce23a9e3dd07d897b56

-Nguyệt Sắc Như Thương-

( phiên ngoại Tù Lung )

Thể loại: Hiện đại, kỳ huyễn, nhân thú, song tính, 1×1, HE

Xà phược – CHƯƠNG 1

Xà phược – CHƯƠNG 2

Xà phược – CHƯƠNG 3

Xà phược – CHƯƠNG 4

Xà phược – CHƯƠNG 5

Xà phược – CHƯƠNG 6

Xà phược – CHƯƠNG 7

Xà phược – CHƯƠNG 8

Xà phược – CHƯƠNG 9

Xà phược – CHƯƠNG 10

Xà phược – CHƯƠNG 11

Xà phược – CHƯƠNG 12

Xà phược – CHƯƠNG 13

Xà phược – CHƯƠNG 14

Xà phược – CHƯƠNG 15

Xà phược – CHƯƠNG 16

Xà phược – CHƯƠNG 17

Xà phược – CHƯƠNG 18 PN1 – LÀM BẠN CẢ ĐỜI