[Thích Cố đồng nhân] – Mù màu

       
77f056c6782b4cbd3e8964e8a40c5890110f360a216db-WMhjtE_fw658

Tác giả: Ngô Đông La Bốc Cao

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, EG mà cũng hơi bi, HE

Dịch: Phúc Vũ

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 1

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 2

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 3

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 4

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 5

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 6

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 7

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 8

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 9

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 10

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 11

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 12

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 13

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 14

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 15

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 16

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 17

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 18

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 19

Mù Màu – MÙ MÀU – CHƯƠNG 20 (CHÍNH VĂN HOÀN)

Mù Màu – MÙ MÀU – PHIÊN NGOẠI (1)

Mù Màu – MÙ MÀU – PHIÊN NGOẠI (2)

Mù Màu – MÙ MÀU – PHIÊN NGOẠI (3)