[Harry Potter đồng nhân] – Khi con thành cha

       
5238869820110128215850054
 Khi con thành cha

Đương nhi tử xuyên thành lão tử

Tác giả: Bút doanh doanh đích hoa nhi

Thể loại: fanfic HP, nhất thụ nhất công

CP chính: Harry x Snape, Regulus x Sirius , Draco x Voldy, Ron x Draco

Khi con thành cha – CHƯƠNG 1

Khi con thành cha – CHƯƠNG 2

Khi con thành cha – CHƯƠNG 3

Khi con thành cha – CHƯƠNG 4

Khi con thành cha – CHƯƠNG 5

Khi con thành cha – CHƯƠNG 6

Khi con thành cha – CHƯƠNG 7

Khi con thành cha – CHƯƠNG 8

Khi con thành cha – CHƯƠNG 9

Khi con thành cha – CHƯƠNG 10

Khi con thành cha – CHƯƠNG 11

Khi con thành cha – CHƯƠNG 12

Khi con thành cha – CHƯƠNG 13

Khi con thành cha – CHƯƠNG 14

Khi con thành cha – CHƯƠNG 15

Khi con thành cha – CHƯƠNG 16

Khi con thành cha – CHƯƠNG 17

Khi con thành cha – CHƯƠNG 18

Khi con thành cha – CHƯƠNG 19

Khi con thành cha – CHƯƠNG 20

Khi con thành cha – CHƯƠNG 21

Khi con thành cha – CHƯƠNG 22

Khi con thành cha – CHƯƠNG 23

Khi con thành cha – CHƯƠNG 24

Khi con thành cha – CHƯƠNG 25

Khi con thành cha – CHƯƠNG 26

Khi con thành cha – CHƯƠNG 27

Khi con thành cha – CHƯƠNG 28

Khi con thành cha – CHƯƠNG 29

Khi con thành cha – CHƯƠNG 30

Khi con thành cha – CHƯƠNG 31

Khi con thành cha – CHƯƠNG 32

Khi con thành cha – CHƯƠNG 33

Khi con thành cha – CHƯƠNG 34

Khi con thành cha – CHƯƠNG 35

Khi con thành cha – CHƯƠNG 36

Khi con thành cha – CHƯƠNG 37

Khi con thành cha – CHƯƠNG 38

Khi con thành cha – CHƯƠNG 39

Khi con thành cha – CHƯƠNG 40

Khi con thành cha – CHƯƠNG 41

Khi con thành cha – CHƯƠNG 42

Khi con thành cha – CHƯƠNG 43

Khi con thành cha – CHƯƠNG 44

Khi con thành cha – CHƯƠNG 45

Khi con thành cha – CHƯƠNG 46

Khi con thành cha – CHƯƠNG 47

Khi con thành cha – CHƯƠNG 48

Khi con thành cha – CHƯƠNG 49

Khi con thành cha – CHƯƠNG 50

Khi con thành cha – CHƯƠNG 51

Khi con thành cha – CHƯƠNG 52

Khi con thành cha – CHƯƠNG 53 PN1: KẾT HÔN DẪN PHÁT HUYẾT ÁN