Hoạt thụ tội

       
8ad2c5ffeedac9640b887f6233cdb483f195eef61cd2b-Yp3RJ0_fw658

(Chịu tội)

Tác giả: Ngư hương nhục ti

Nội dung: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, cường cường, lãnh đạm cấm dục công x ngoài miệng không đứng đắn thụ, 1×1, có H, BE~

Nhân vật: Tần Kính x Trầm Lương Sinh

Edit: Yến phi ly

Giới thiệu:

[Tần Kính: Trầm Lương Sinh, để ta nói lại một lần cuối. Không phải vì cầu được sống, chỉ là muốn nói, ta thích ngươi]

.

[Trầm Lương Sinh: ngươi lưu lại bốn chữ không biết thật hay giả, ta nguyện hoàn ngươi thực tâm thực ý bốn chữ đó..

Sau khi người chết, ta sẽ tiếp tục sống. Từ nay về sau, ta nguyện quãng đời còn lại mỗi một ngày, mỗi một ngày sống chịu dày vò..]

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 1

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 2

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 3

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 4

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 5

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 6

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 7

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 8

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 9

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 10

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 11

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 12

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 13

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 14

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 15

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 16

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 17.

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 18.

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 19.

Hoạt thụ tội – CHƯƠNG 20.

PHIÊN NGOẠI (HE):

http://tonghopdammyhoan.com/2017/05/truong-tuong-thu-phien-ngoai-hoat-thu-toi.html