Đại thần cách vách, em thích anh

       
fffb2c5de86141b50d1858f7a82aa6bae056e8a3e54f-oPU7bh_fw658

Tác giả: Ngọa Tào Khoái Bát Hạ

(Ngộ phắc mau nằm sấp xuống)

Thể loại: đam mỹ hiện đại, ngắn, thoải mái, ấm áp, nhẹ nhàng, chút ít võng phối, chút chút mỹ thực, HE

Edit: Sài Đao

MỤC LỤC

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 1

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 2

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 3

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 4

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 5

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 6

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 7

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 8

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 9

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 10

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 11

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 12

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 13

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 14

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 15

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 16

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 17

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 18

Đại thần cách vách, em thích anh – CHƯƠNG 19