Ai nói CV không thể cưa?

       
b740565179a8f033ad5314f595cfd35c78ce8ac76e1f8-RnXDXE_fw658

Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu

Thể loại: Võng phối, ấm áp, ngọt văn, 1vs1, HE.

Edit + Beta: Cỏ Ngố.

★*★*★*★*★*★*★*★

Văn án

Này là câu chuyện về một người hâm mộ ngốc tự nhiên và vị CV đại thần nhà cậu ấy.

Này là một câu chuyện về tình yêu chờ đợi từ từ khai hoa nhở nhụy.

HE là dĩ nhiên =w=

MỤC LỤC

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 1

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 2

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 3

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 4

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 5

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 6

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 7

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 8

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 9

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 10

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 11

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 12

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 13

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 14

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 15

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 16

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 17

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 18

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 19

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 20

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 21

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 22

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 23

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 24

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 25

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 26

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 27

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 28

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 29

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 30

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 31

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 32

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 33

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 34

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 35.1

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 35.2

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 36

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 37

Ai nói CV không thể cưa – CHƯƠNG 38